Người dân Xê Đăng đào được củ sâm Ngọc Linh gần một kg