Ông Ngô Đức Mạnh thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội để làm Đại sứ ở Nga