Cách Mỹ đánh lạc hướng Syria khi ra đòn không kích