Bộ Xây dựng xin xe Lexus và Land Cruiser từ HUD về phục vụ nhiệm vụ đặc thù