Các xung đột có thể gây đổ vỡ thượng đỉnh Mỹ - Triều