Rao bán miếng đất Hà Nội gần 4 tỷ/m2, thế giới cũng chào thua