Đường băng Tân Sơn Nhất được kiểm tra 6 lần mỗi ngày