Ngăn cản dự án khai thác đá, năm người dân bị thương