Một nhà khoa học người Việt Nam được tạp chí MIT vinh danh