Họp phụ huynh ở Pháp: Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác...