Bộ Giáo dục lập tổ công tác rà soát thi giáo viên giỏi ở Hải Phòng