Kiến nghị giao quỹ bảo trì chung cư cho công ty nhà nước