Miễn nhiệm ông Tề Trí Dũng khỏi Hội đồng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM