Xuất hiện cặp sâm Ngọc Linh khổng lồ trị giá tiền tỷ ở Việt Nam