Nữ phiên dịch không cần bạn trai tỏ ra galăng, nói lời hay ý đẹp