Hai cây sưa trăm tỷ ở Hà Nội được bán đấu giá vào cuối tháng 6