Công ty thoát nước Hà Nội: 'Chất Redoxy3C giúp bớt mùi hôi sông Tô Lịch'