Quan chức Hong Kong yêu cầu người biểu tình giải tán