Philippines đấu tranh với nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong gia đình