'Cần có luật miễn trừ trách nhiệm cho người cứu nạn'