Thanh niên quay hình ảnh của bác sĩ, tống tiền 200 triệu đồng