Xâm hại trẻ em và hệ lụy từ các mô hình gia đình khuyết thiếu