Khánh thành 8 tháng, hội trường thị trấn 15 tỉ đã sập mái