Nhân viên của chú Quốc “Về nhà đi con” công khai mỉa mai cô gái 2 giây