Đốt vàng mã, quần áo cho bà ngoại vừa qua đời, nam bệnh nhân bị nổ nhãn cầu