Mời về chữa bệnh cho bố, cô gái 22 tuổi phải lòng luôn thầy lang 67 tuổi