Tâm thư giáo viên hợp đồng cất lên giữa nghị trường, Bộ trưởng Nội vụ hứa giải quyết

​'Tôi muốn Bộ trưởng trả lời rõ hơn về các đối tượng đặc thù sẽ được giải quyết như thế nào? Làm thế nào để giải quyết mong mỏi của các thầy cô giáo?”.