400 tấn ngao chết trắng, dân khóc ròng vì lỗ tiền tỷ