Tìm ra kho vàng ở Bình Thuận, người phát hiện được chia phần