Sau 25 năm, Hà Nội đã có chỉ đạo dự án hồ An Dương