Tiểu liên M3 - khẩu súng 'dùng xong vứt luôn' được lính Mỹ mê tít